امام خامنه ای : شکل ظاهری گلزار شهدا حفظ شود.

امام خامنه ای در گلزار شهدای قطعه 24

 

 

بازسازی یا تخریب؟

 

  1. نگارش مطلب را با یک سؤال آغاز می کنم که چرا بازسازی و تخریب؟

  2. هدف از واکاوی و بیان مطلب چیست؟

  3. آیا همیشه بازسازی و تخریب لازم است؟

  4. جایگاه مصطلح و معنای لغوی بازسازی و تخریب یکی است؟

  5. آیا در اثر تغییرات باید تمام آثار و ابنیه ها به نوعی تغییر یابند و یا همانگونه که هستند باشند؟

  6. هدف از بازسازی و تخریب چیست؟