عید قربان با کاروانیان عشق

عید قربان هم آمد و گذشت و کاروان اربابمان با یاران اقل از حَرَم امن الهی خارج شدند تا به قصد کوفه و برای اصلاح امت جدش حرکت کردند.آه،چه جادّه پرتلاطم و ناامنی شده فرزند و نور دیدگان پیامبر اعظم در حرکت و شتاب برای رسیدن به مقصود خویش و حاجیان امام را رها کردند و بدنبال قربانی گوسفندی و یا شتری بزعم خودشان برای قبولی آداب حج هستند.بیچارگان غافل از این هستند که حج و قربانی بی وجود امام بی معناست.