روز سوّم با دختری سه ساله

یا رقیه خانم

امام را فرزندان(دختر و پسر) بسیاری بوده که همیشه روز سوّم درباره دردانه آن حضرت فاطمه صغری رقیه (س) خوانده می شود ،مزار زیبایش مأمن و پناه شیعیان و مسلمانان در کشور سوریه و در شهر دمشق است.خداوند روزی کند تا زیارتش نصیبمان شود.