إنّالله و إنّاإلیه راجعون

مادری بعد از تحمّل سالها فراق و هجران از دوری فرزند خویش در آغوش شهیدش آرام گرفت.